no_lang.pnggb_lang.png
Logg inn

Innlogging kandidaterLogg inn, kundeportal

Teamutvikling


Team som arbeider godt sammen innebærer en svært viktig ressurs for organisasjonen. Når det er sagt, er de svært sjeldne. Forskning viser at effektive team har et knippe kjennetegn.


De beste teamene er satt sammen av individer med ulike og utfyllende kompetanser, på en måte som resulterer i at individuelle styrker legges sammen og individuelle svakheter og begrensninger balanseres ut.


Uavhengig av hva som er teamets målsetning, vil det ha behov for å utføre de følgende 9 nøkkelfunksjonene på en god måte.Teamfunksjoner

Definisjon


Serviceorientering

Teamet

 • forstår forventninger og krav fra interne og eksterne kunder/klienter

 • respekterer engstelse, tvil og motforestillinger hos kunder/klienter når resultater presenteres

 • tar hensyn til kommersielle, økonomiske og politiske konsekvenser av egne aktiviteter og forslag


Analyse

Teamet

 • utvikler raskt en dypere forståelse selv for komplekse saker og problemstillinger

 • vurderer kontinuerlig egen tilnærming på en kritisk måte

 • kommer opp med en sunn og balansert vurdering

Innovasjon

Teamet

 • utfordrer tradisjonelle tilnærminger og antagelser

 • genererer friske og kreative idéer og løsninger

 • er åpent for endringer og innovasjon

 • handler på en fleksibel måte


Planlegging og organisering


Teamet

 • oversetter mål og strategier til konkrete prosjektplaner

 • utnytter tilgjengelige ressurser på en effektiv måte

 • vurderer kortsiktige og mer langsiktige behov og prioriteringer

 • overvåker egen fremdrift ved hjelp av klare tidsfrister og milepæler


Ansvarlighet


Teamet

 • handler på eget initiativ

 • driver prosjekter fremover på en ambisiøs og målrettet måte

 • fokuserer egen energi på å nå resultater

 • aksepterer ansvar for egne aktiviteter og feil
Koordinering

Teamet

 • sørger for at hvert enkelt medlem kjenner til målene og deler dem

 • sørger for klart å definere individuelle målsetninger, oppgaver og ansvarsområder

 • får mest mulig ut av individuelle talenter, kunnskap og ekspertise


Samarbeid

Teamet

 • legger til rette for en positiv teamfølelse

 • deler informasjon, idéer, kunnskap og erfaringer

 • involverer alle medlemmene i planlegning og beslutningsprosesser

 • sørger for at alle medlemmene får støtte og tas vare på selv i vanskelige tider


Kvalitetskontroll

Teamet

 • sørger for at oppgaver og prosjekter ikke slippes før de er fullført

 • fokuserer egen energi på å nå resultater

 • sørger for å levere på et høyt kvalitetsnivå


Innflytelse

Teamet

 • lykkes med å fremme egne planer, initiativer og idéer

 • står på sitt også ved motstand

 • utvikler et nyttig kontaktnettverk og relasjoner og benytter dette for å nå målDen tradisjonelle tilnærmingen til teamsammensetning var å fokusere på den nødvendige forskjelligheten i form av teamroller eller teamtyper (Belbin 1981, 1993). Selv om denne tilnærmingen har sine styrker, er den samtidig nokså begrenset i og med at individer i virkeligheten sjelden begrenser seg til én type. Konsekvensen er at det blir vanskelig å forutse i hvilken grad et team bestående av overlappende teamtyper vil arbeide effektivt.


En mer moderne tilnærming er å fokusere på teamets funksjon. Uavhengig av hva som er teamets målsetning, vil det ha behov for å utføre noen nøkkelfunksjoner på en god måte.


Når du spør team som lykkes hva som i sterkest grad har bidratt til deres profesjonelle og personlige utvikling, vil nesten alle trekke frem viktige utfordringer og vanskeligheter de tidligere har gått gjennom. Vanligvis lærer du mest effektivt når du tvinges til det av uvanlige forhold og når du presses ut av komfortsonen og må forsøke ny atferd og nye tilnærminger.


Vellykket teamutvikling består primært av to komponenter. Den første komponenten er å forstå hva som skal til for å endre et teams prestasjon. Den andre er den faktiske individuelle treningsprosessen for teamets medlemmer, rettet inn mot å lære dem ny atferd eller nye holdninger i ulike situasjoner og settinger. Kun en kombinasjon av de to komponentene vil resultere i vellykket og permanent endring i teamets prestasjon.


Vår team-rapport er grunnlaget for den første komponenten i en vellykket teamutviklingsprosess. Dette fordi den peker på områder som det bør fokuseres på for å øke teamets prestasjon. Teamet bør først og fremst legge vekt på de individuelle styrkene som støtte for utviklingsprosessen. Det er viktig å legge særlig vekt på utviklingsområdene. Nøkkelfunksjoner for teamet med et lavt gjennomsnitt og høy variasjonsbredde mellom medlemmene bør være tema for intern teamutvikling. Dersom et eller flere av medlemmene har en høyere skåre innenfor det som er definert som et utviklingsområde for teamet, kan teamet lære direkte av den eller disse. Dersom teamet har nøkkelfunksjoner hvor alle medlemmene har lav skåre, bør det hentes inn ekstern input til teametMosaique har tester som kan hjelpe deg til å identifisere individuelle kompetanser i ditt team, altså styrker og svakheter i teamet. Dette forteller deg hvor godt sammensatt ditt team er og hva som bør være fokus for videre utvikling.


Ta kontakt for å få vite mer, eller for å få et konkret forslag til hvordan Mosaique kan bidra.

Sitemap

Innlogging

Logg inn

Innlogging kandidaterLogg inn, kundeportal

Stavanger

Reidar Berges gate 9
4013 Stavanger
Telefon: (+47) 976 93 096
E-post:info@mosaique.no 

Oslo

Dronning Eufemias gate 16
0191  Oslo
Telefon: (+47) 976 93 096
E-post:info@mosaique.no