Bør alle rekruttere talenter?

faglig artikkel

Det er ingen tvil om at vi befinner oss i et arbeidstakers marked.
Arbeidsledigheten i Rogaland faller, og bedriftene sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft. 

Situasjonen minner om det som McKinsey og Co på 90-tallet definerte som «The War for Talent». 
Her beskriver de virksomheters utfordringer med å tiltrekke seg og beholde talentfulle ansatte. 
Den gang ble det definert tre krefter som ga næring til dette begrepet: overgangen fra industrialderen til informasjonsalderen,
den intensiverte etterspørselen etter ledertalenter og 
menneskers økende tendens til å bytte jobb.

Overgangen til informasjonsalderen 
førte til at betydningen av «harde» eiendeler avtok og at viktigheten av immaterielle eiendeler,
slik som intellektuell kapital og talent økte. Teknologiske 
fremskritt og globalisering gjorde også at ledere måtte inneha andre egenskaper
enn tidligere og gjorde det mer utfordrende å fremskaffe ledertalenter. Samtidig førte en overflod av ledige jobber på 90-tallet til at det ble
mindre tabu og mer 
akseptert å skifte jobb hyppig. Kombinert førte denne utviklingen til at mange organisasjoner hadde ledige stillinger de ikke kunne fylle. Å ansette de riktige menneskene ble derfor definert som en strategisk forretningsutfordring og et kritisk element for virksomheters måloppnåelse.

Men bør man kun søke etter «talentene» når man rekrutterer? Pfeffer og Sutton (2006) utfordret påstanden om «the war for talent»
ved å argumentere at 
naturlig talent er overvurdert og at gode prestasjoner kan utvikles gjennom gode systemer. De sier:

«a well-designed system filled with ordinary – but well-trained – people can
consistently achive stunning performance levels» (Pfeffer og Sutton 2006 s.96)

I stedet for å fokusere utelukkende på «talentene», vektlegges viktigheten av å selektere, trene og plassere de ansatte i et effektivt system
som vil bidra til å øke 
organisasjonens overordnede ytelse. Felles for begge påstandene er viktigheten av rekruttering.
Gjennom å etablere gode og effektive rekrutteringsprosesser kan 
organisasjoner derfor øke sannsynligheten for å ansette mennesker
som vil bidra 
til verdiskapning.